Privacy statement

Datum: april 2022

Deze website wordt beheerd door TSP Administratie & Advies B.V. gevestigd te Hoorn, hierna te noemen TSP.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan TSP persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

TSP zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die TSP bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op andere mogelijk aan deze website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken daar wij geen invloed op (kunnen) hebben.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

TSP verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering van TSP, om diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van TSP is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt dan wel bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken.

TSP verwerkt deze gegevens ten einde:

De website van TSP aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;

U nadere informatie aangaande de dienstverlening door TSP toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van TSP, al dan niet via deze website, te verbeteren;

U informatie toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

TSP verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen.

In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen.

De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies.

Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken.

Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft TSP de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma.

Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan TSP webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Er zijn verschillende soorten cookies, wij adviseren u dit nader te onderzoeken.

E-mail (bijvoorbeeld contact formulier)

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden.

In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw naam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt.

Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat TSP voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens

TSP vraagt in beginsel via de website niet om bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens.

Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

Als u toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u TSP uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door TSP vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • Hiertoe een wettelijke plicht rust;
  • U daar expliciet om vraagt;
  • Dit nodig is om aan u informatie toe te kunnen sturen;

De website van TSP wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden dan wel te gebruiken voor verkoopactiviteiten ten behoeve van derden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

TSP begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving.

De website van TSP is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Externe links

TSP heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via een dergelijke link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van TSP daar niet meer geldt.

Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen.

TSP is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van TSP kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via zogenaamde social media.

Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de TSP website.

Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke communicatie over en weer wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. TSP heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen.

Daarnaast kan de TSP website gebruik maken van toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling.

Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

Bewaren van gegevens

TSP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van TSP, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Rechten

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die TSP van u verwerkt.

Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen.

TSP streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren.

Op uw verzoek zal TSP, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

TSP aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen.

TSP aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens.

Indien mogelijk zal TSP, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

TSP heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd.

Alle werknemers van TSP dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden.

Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van TSP, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan TSP via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u aan TSP richten middels het contact formulier op de website van TSP. Ook indien u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u deze richten aan TSP via het contactformulier.

Wijzigingen

TSP behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacy Statement internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website tspadvies.nl aangegeven.